Saturday, 26 December 2015

क,ख,ग क्या कहता है जरा गौर करें...


Hey Friends 

Got Something on #twitter which I thought of sharing with you!!क,ख,ग क्या कहता है जरा गौर करें...

क - क्लेश मत करो


ख- खराब मत करो


ग- गर्व ना करो


घ- घमण्ड मत करो


च- चिँता मत करो


छ- छल-कपट मत करो


ज- जवाबदारी निभाओ


झ- झूठ मत बोलो


ट- टिप्पणी मत करो


ठ- ठगो मत 


ड- डरपोक मत बनो


ढ- ढोंग ना करो


त- तैश मे मत रहो 


थ- थको मत


द- दिलदार बनो


ध- धोखा मत करो


न- नम्र बनो


प- पाप मत करो


फ- फालतू काम मत करो


ब- बिगाङ मत करो


भ- भावुक बनो


म- मधुर बनो


य- यशश्वी बनो


र- रोओ मत


ल- लोभ मत करो


व- वैर मत करो


श- शत्रुता मत करो


ष- षटकोण की तरह स्थिर रहो


स- सच बोलो


ह- हँसमुख रहो


क्ष- क्षमा करो


त्र- त्रास मत करो


ज्ञ- ज्ञानी बनो !!

Thanks
Satender Kumar Mall
Twitter : @satenderiiit
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Satender-Kumar-Mall-Blogs

No comments:

Post a Comment